Уповноважені особи з питань охорони праці підприємства.

Біловодське відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Луганській області інформує роботодавців та найманих працівників підприємств, що у разі відсутності професійної спілки на підприємстві громадський контроль за додержанням законодавства про охорону праці здійснює уповноважена найманими працівниками особа.

Згідно з «Типовим положенням про діяльність уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони праці», затвердженого наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 21.03.2007 № 56 (далі – Типове положення), на підприємстві за участю представників роботодавця – власника підприємства або уповноваженого ним органу (далі – роботодавець), трудового колективу на підставі Типового положення з урахуванням  специфіки виробництва опрацьовується Положення про діяльність уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони праці, яке затверджується загальними зборами (конференцією) трудового колективу підприємства.

Уповноважені з питань охорони праці  обираються  простою більшістю  голосів,  відкритим голосуванням та на строк визначений загальними зборами (конференцією) трудового колективу підприємства або цеху, зміни, дільниці, бригади, ланки тощо. Після обрання, за рахунок роботодавця, вони проходять навчання з охорони праці відповідно до «Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці», затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці України від 26.01.2005 № 15 (НПАОП 0.00-4.12-05). Працівник, який згідно з посадовими обов’язками відповідає за забезпечення безпечних та здорових умов праці, не може бути обраний уповноваженим з питань охорони праці.

Для здійснення перевірки  на підприємствах дотримання вимог нормативно-правових актів з охорони праці роботодавець  за  свій  кошт  організовує навчання,  забезпечує необхідними нормативно-правовими актами, довідковими матеріалами з питань охорони праці та звільняє уповноважених з питань охорони праці від  роботи  на  передбачений колективним  договором  строк  із  збереженням  за ними середнього заробітку. Уповноважені особи  з питань охорони праці співпрацюють з комісією з питань охорони праці підприємства в разі її створення, служба охорони праці підприємства надає їм методичну допомогу в роботі.       До функціональних обов’язків  уповноважених з питань охорони праці належить: створення безпечних і здорових умов праці на виробництві, оперативне усунення виявлених порушень, здійснення контролю за відповідністю нормативно-правових актів з охорони праці, умов праці на робочих місцях, безпеки технологічних процесів, машин, механізмів, устаткування та інших засобів виробництва, стану засобів колективного та індивідуального захисту, а також санітарно-побутових умов, праці жінок, неповнолітніх та інвалідів, забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям, іншими засобами індивідуального захисту, мийними та знешкоджувальними засобами, організації питного режиму, проведення навчання, інструктажів та перевірки знань працівників з охорони праці, проходження працівниками попереднього та періодичних медичних оглядів.       Згідно з Типовим положенням уповноважені з питань охорони праці беруть участь у:

– розслідуванні нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань;

– розгляді, за необхідності, посадовими особами листів, заяв та скарг з питань охорони праці працівників відповідного трудового колективу;

– підготовці та проведенні громадських оглядів, конкурсів, рейдів з питань охорони праці;

– опрацюванні відповідного розділу колективного договору (угоди) з питань охорони праці, комплексних заходів щодо досягнення встановлених нормативів, підвищення існуючого рівня охорони праці, запобігання випадкам виробничого травматизму і професійних захворювань.

Уповноважені з питань охорони праці мають право безперешкодно перевіряти на підприємстві стан безпеки і гігієни праці, додержання працівниками нормативних актів з охорони праці на об’єктах підприємства чи виробничого підрозділу, вносити роботодавцю обов’язкові для розгляду пропозиції про усунення виявлених порушень нормативно-правових актів з безпеки та гігієни праці, вносити пропозиції щодо притягнення до відповідальності працівників, які порушують вимоги нормативно-правових актів з охорони праці, бути обраними до складу комісії з питань охорони праці підприємства в разі її створення.

Уповноважений з питань охорони праці може бути відкликаний до закінчення терміну своїх повноважень у разі незадовільного їх виконання тільки за рішенням загальних  зборів (конференції) трудового колективу.

НАПИСАТИ ВІДПОВІДЬ

Please enter your comment!
Please enter your name here