Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля ТОВ “ДОРБУДРЕСУРС”

ТОВ “ДОРБУДРЕСУРС” Код згідно з ЄДРПОУ 42381810

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

 1. Інформація про суб’єкта господарювання

Юридична адреса об’єкта: 01011, м. Київ, Печерський район, вул. Рибальська, б.13, офіс 4; виробничі потужності об’єкту розташовані за адресою: 92805 Луганська область, Старобільський (Біловодський) район, с. Семикозівка, комплекс будівель та споруд №1. Телефон: +38(066)-376-09-27; e-mail: dorbudresurs@gmail.com.

 1. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи

Планована діяльність, її характеристика – виробництво асфальтобетону.

Технічна альтернатива 1.

Асфальтобетонний завод (далі по тексту АБЗ) був введений в експлуатацію в 1993 році. АБЗ експлуатується з дотриманням існуючої технології виробництва асфальтобетону з використанням асфальтозмішувача «ДС-158», трьохступеневої системи очищення, витратних котлів, дробарно-сортувальної дільниці (приготування щебенево-піщаної суміши), дільниці для зберігання пічного палива, внутрішніх роз’їздах автотранспортних засобів. Пальники в якості палива використовують пічне альтернативне сумішеве паливо.

Технічна альтернатива 2.

Технічною альтернативою 2 виробничої діяльності є використання мазуту в якості робочого палива. З урахуванням того, що питомі показники викидів забруднюючих речовин мазуту значно більші ніж пічного альтернативного сумішевого палива, технічна альтернатива 2 не є пріоритетною.

 1. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи

Місце провадження планованої діяльності:територіальна альтернатива 1.

Виробничі потужності АБЗ знаходяться на одному виробничому майданчику в селище Семикозівка. Кадастровий номер: 4420689500:08:001:0222. Тип власності: Державна власність. Цільове призначення: 12.04 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства. Площа: 3.1909 га.

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2.

Альтернативні варіанти планованої діяльності не розглядалися, оскільки діючі технологічні споруди та обладнання прив’язані безпосередньо до місця розташування існуючого виробництва.

 1. Соціально-економічний вплив планованої діяльності

Планована діяльність АБЗ поліпшує транспортно-експлуатаційний стан мережі автомобільних доріг. Позитивним моментом планованої діяльності є: наявність надходжень податків в місцевий та державний бюджети; дотримання екологічних та санітарно-гігієнічних нормативів; наявність робочих місць.

 1. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)

Річна програма заводу складає 15000 т асфальтобетону. В якості сировини використовуються кам’яні інертні матеріали, мінеральний порошок та бітум. В якості палива використовується пічне альтернативне сумішеве паливо. Кам’яні інертні матеріали (щебінь та відсів) потрапляють на виробничий майданчик автотранспортом та розвантажуються на відкритий склад площею 600 м2. Бітум АБЗ не виготовляє, а закуповує у спеціалізованих підприємств згідно укладених договорів. Мінеральний порошок надходить на виробничий майданчик за допомогою спеціалізованого транспорту в герметичних цистернах. В бункері сушильного барабану асфальтозмішувача «ДС-158» здійснюється сушка кам’яних матеріалів. Просушені матеріали через зачинений елеватор подаються на секцію гуркоту, потім через дозатор надходять до змішувача. Весь пил, який утворюється при цьому, проходить три ступені очищення (осьовий прямоточний циклон, група з 4-х циклонів СК-ЦН-34, гідродинамічний пиловловлювач ГДП – 10М).  Змішування здійснюється в герметичному змішувачі з вагою одного замісу 700 кг з установленою потужністю електродвигунів 32 кВт, який забезпечує швидке рівномірне розподілення складових компонентів суміші та якісне просочування в’яжучей речовиною – бітумом поверхні всіх мінеральних речовин. Температура в бітумних котлах, підтримується за допомогою горілок, які працюють на пічному паливі. Максимальна продуктивність асфальтозмішувальної установки становить 55 т на годину. Загальна потужність електродвигуна сушильного барабану дорівнює 11 кВ. Дробарно-сортувальна ділянка використовується для приготування щебенево-піщаної суміші шляхом розсіювання відходів фрезерування на різні фракції. Відходи фрезерування закуповуються у спеціалізованих організацій згідно укладених договорів. Електричне живлення здійснюється від зовнішніх мереж (річна потреба в електроенергії 150000 кВт*годин/рік). В якості джерел водопостачання використовується існуюча свердловина (дебіт 2 м3/добу). Перелік потреб водоспоживання: пилогазоочищеня, побутові потреби. Скид стічних вод безпосередньо у водоймища та ґрунтові води відсутній. Побутові стічні води відводяться в герметичні вигріби з подальшим вивезенням перевізниками згідно укладених договорів. Виробничі стоки, які утворюються в процесі роботи гідродинамічного пиловловлювача ГДП – 10М, потрапляють у спеціалізований відстійник об’ємом 10 м.куб. Вода, після відстоювання, за допомогою насосів потрапляє назад в систему мокрого очищення пилового потоку; залишок шламу інертних матеріалів, після досягнення потрібного ступеня вологи, повертається назад в виробництво асфальтобетону.

 1. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:

Щодо технічної альтернативи1.

Дотримання вимог Законів України «Про охорону навколишнього природного середовища»; «Про охорону атмосферного повітря»; «Про охорону земель»; «Про відходи»; Водного кодексу України; СН № 3077-84, ДСП №173-96, ДБН В.1.1-31:2013, ДСТУ-Н Б В.1.1-33:2013, ДСТУ-Н Б В.1.1-35:2013, наказу №309 від 27.06.2006 року «Про затвердження нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин із стаціонарних джерел» та інших чинних нормативних документів.

Екологічні обмеження: при експлуатації об’єкта дотримуватись нормативів чинного природоохоронного законодавства; викиди від стаціонарних джерел викидів повинні здійснюватися на підставі Дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря (у відповідності до його умов) та не повинні перевищувати граничнодопустимі нормативи; відходи, що утворюються на підприємстві в процесі виробничої діяльності, повинні передаватись спеціалізованим організаціям згідно попередньо укладених договорів, для подальшого оброблення, утилізації, знешкодження, захоронення, видалення; акустичне забруднення не повинно перевищувати гранично-допустимі рівні шуму на межі житлової забудови; дотримання умов дозволу на спеціальне водокористування.

Санітарні обмеження: експлуатацію об’єкта здійснювати згідно з чинними нормативними санітарно-гігієнічними нормами та правилами. Згідно вимог ДСП №173-96 для «Виробництва асфальтобетону» встановлена нормативна СЗЗ розміром 1000 м. Нормативна СЗЗ витримана.

Інші обмеження: дотримання правил пожежної безпеки.

Планована діяльність є безпечною для місцевого населення та відповідає чинному природоохоронному законодавству.

Щодо технічної альтернативи 2:

не розглядається.

            Щодо територіальної альтернативи 1:

містобудівні умови та обмеження;

розмір санітарно-захисної зони;

протипожежні розриви між будівлями та спорудами;

Щодо територіальної альтернативи 2

Оскільки підприємство діюче, інша територіальна альтернатива не розглядається.

 1. 7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:

Щодо технічної альтернативи 1:

Діючий об’єкт підключений до всіх, необхідних для нормального функціонування, міських інженерних мереж з дотриманням вимог техніки безпеки та виробничої санітарії.

Щодо технічної альтернативи 2:

Не розглядається.

Щодо територіальної альтернативи 1:

Дотримання нормативного стану навколишнього середовища з  урахуванням дотримання розмірів СЗЗ.

Щодо територіальної альтернативи 2:

Оскільки підприємство діюче, інша територіальна альтернатива не розглядається.

 1. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:

Щодо технічної альтернативи 1

Клімат та мікроклімат. Зміна мікрокліматичних і кліматичних умов відсутня.

Повітряне середовище. Викиди забруднюючих речовин потрапляють в атмосферу від основного виробництва: складу інертних матеріалів; асфальтозмішувача «ДС-158»; роботи котлів для розігріву бітуму; складу ПММ; дробарно-сортувальної дільниці; внутрішніх роз’їздах автотранспортних засобів. Допоміжні виробництва – зварювальні роботи, роботи з газового різання металу; топкова, яка призначена для теплопостачання будівлі АПК. Обсяги викидів забруднюючих речовин встановлені згідно діючих нормативних документів, не перевищують санітарно-гігієнічних та екологічних нормативів.

Водне середовище. Для забезпечення водою потреб виробничої та господарсько-побутової діяльності підприємства використовується існуюча свердловина. Скид стічних вод безпосередньо у водоймища та ґрунтові води відсутній. Побутові стічні води відводяться в герметичні вигріби з подальшим вивезенням перевізниками згідно укладених договорів. Виробничі стоки, які утворюються в процесі роботи гідродинамічного пиловловлювача ГДП – 10М, потрапляють у спеціалізований відстійник об’ємом 10 м.куб. Вода, після відстоювання, за допомогою насосів потрапляє назад в систему мокрого очищення пилового потоку; залишок шламу інертних матеріалів, після досягнення потрібного ступеня вологи, повертається назад в виробництво асфальтобетону. Вплив планованої діяльності на водне середовище знаходиться в межах допустимих норм.

Ґрунт, земельні ресурси. Вплив відсутній.

Природно-заповідний фонд,рослинний, тваринний світ. Вплив відсутній.

Навколишнє соціальне середовище (населення). Носить позитивний аспект.

Навколишнє техногенне середовище. Не спричиняє порушення навколишнього техногенного середовища за умов комплексного дотримання правил експлуатації.

Відходи. Виробничі та побутові відходи тимчасово зберігаються у спеціалізованих зачинених контейнерах на окремих майданчиках. Виробничі відходи передаються згідно договорів на утилізацію організаціям, які мають відповідні ліцензії у сфері поводження з відходами. Побутові відходи сортуються: вторинна сировина передається на утилізацію, згідно укладених договорів; комунальні відходи, передаються на захоронення полігону твердих побутових відходів, згідно укладеного договору.

            Фізичний вплив. Вплив шуму та вібрації при виробничій діяльності АБЗ на навколишнє середовище та населення, при максимальному навантаженні роботи підприємства, не перевищує допустимі рівні.

            Щодо технічної альтернативи 2

не розглядається.

            Щодо прийнятого розміщення планованої діяльності

забезпечення меж санітарно-захисної зони та допустимого рівня впливу шкідливих факторів на цій межі.

            Щодо територіальної альтернативи 1

планована діяльність здійснюється в межах існуючого виробництва.

            Щодо територіальної альтернативи 2

оскільки підприємство діюче, інша територіальна альтернатива не розглядається.

 1. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля

Виробнича діяльність належить до другої категорії видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (далі по тексту ОВД), а саме пункт 11 частини 3 статті 3 ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля»: виробництво асфальтобетону.

 1. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля

Транскордонний вплив відсутній.

 1. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації передбачається відповідно до вимог Закону «Про оцінку впливу на довкілля» (ст. 6).

 1. Процедура ОВД та можливості для участі в ній громадськості

Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і підлягає ОВД згідно із Законом України “Про оцінку впливу на довкілля”.

ОВД передбачає:

 • підготовку суб’єктом господарювання звіту з ОВД;
 • проведення громадського обговорення планованої діяльності;
 • аналіз уповноваженим органом звіту з ОВД, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, іншої інформації;
 • надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого попереднім підпунктом;
 • врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, вказаного у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку з ОВД уповноважений орган, виходячи з ОВД планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без ОВД та отримання рішення про провадження планованої діяльності.

Процедура ОВД передбачає право і можливості громадськості для участі у цій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з ОВД на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту із ОВД.

На стадії громадського обговорення звіту із ОВД протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість подавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення на стадії звіту з ОВД буде повідомлено у оголошенні про початок громадського обговорення.

 1. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу планованої діяльності на довкілля

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з ОВД.

Подаючи такі зауваження і пропозиції вкажіть унікальний номер, присвоєний справі щодо планованої діяльності при реєстрації цього повідомлення у Єдиному реєстрі із ОВД (зазначений у шапці повідомлення).

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені у Реєстрі та передані суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що подають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних.

Суб’єкт господарювання при підготовці звіту з ОВД зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані в процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

 1. Рішення про провадження планованої діяльності

Згідно ч.1 ст. 11 Закону «Про оцінку впливу на довкілля» документ дозвільного характеру є підставою для отримання рішення про провадження планованої діяльності, яке встановлює (затверджує) параметри та умови провадження планованої діяльності.

 1. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до Департаменту комунальної власності земельних, майнових відносин, екології та природних ресурсів Луганської обласної державної адміністрації за адресою: 93405, м. Сєвєродонецьк, проспект Центральний, 59; (фактична адреса: 93400 м. Сєвєродонецьк, площа Перемоги, 2); електронна адреса: lugcomland@loga.gov.ua, ovd.depr@gmail.com, lugeco@loga.gov.ua,  lugeco@ukr.net. Тел.: (+3806452) 2-55-77, 2-55-00, контактна особа: Пономаренко Є.В.

НАПИСАТИ ВІДПОВІДЬ

Please enter your comment!
Please enter your name here