Щодо порядку випуску та оприлюднення статистичних продуктів Головним управлінням статистики у Луганській області

Відділ статистики у Біловодському районі

вул. Центральна, 103,  смт. Біловодськ, Луганська обл., 92800тел. (06466) 9-13-54, 9-23-58,  E-mail: gus_lg@ukrstat.gov.ua

Щодо порядку випуску та оприлюднення статистичних продуктів

       Головним управлінням статистики у Луганській області  

Політика Держстату України у сфері взаємодії з респондентами та постачальниками адміністративних даних  визначається відповідно до Основних принципів офіційної статистики, схвалених Європейською економічною комісією ООН у 1992 році, Регламенту (ЄС) Європейського парламенту та ради Європи від 11 березня 2009 року щодо Європейської статистики, Декларації професійної етики, прийнятої Міжнародним статистичним інститутом у 2010 році, законів України «Про державну статистику», «Про захист персональних даних», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за порушення законодавства про захист персональних даних (щодо доповнення Кодексу України про адміністративні правопорушення статтями 188-39 та 188-40), інших нормативно-правових актів, які регулюють відносини у цій сфері, а також Принципів діяльності органів державної статистики, гармонізованих з Кодексом діяльності Європейської статистики.

Політика Держстату України у сфері взаємодії з респондентами та постачальниками адміністративних даних полягає в дотриманні вимог, визначених законодавством, стосовно організації та проведення державних статистичних спостережень за соціально-економічними та демографічними процесами, екологічною ситуацією в Україні та її регіонах через збирання форм державних статистичних спостережень і залучення для використання у статистичних цілях інформації, отриманої від державних органів, органів місцевого самоврядування та інших юридичних осіб, які здійснюють діяльність, пов’язану із збиранням і використанням адміністративних даних.

Політика Держстату України у сфері взаємодії з респондентами та постачальниками адміністративних даних ґрунтується на принципах взаємної поваги і партнерства для забезпечення надійності й об’єктивності статистичної інформації, гарантій захисту її конфіденційності, відкритості статистичної методології, а також оптиматизації витрат на здійснення державної статистичної діяльності.

Політика поширення статистичної інформації органами державної статистики розроблена відповідно до законів України «Про державну статистику», «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», Положення про Державну службу статистики, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2014 року №481, Принципів діяльності органів державної статистики, затверджених наказом Держкостату України д 14 червня 2010 року №216, Концепції забезпечення статистичної конфіденційності, затвердженої наказом Держстату від 28 липня 2015 року №180, Етичного кодексу працівників органів державної статистики, затвердженого наказом Держстату від 18 червня 2013 року №183, та з урахуванням основних вимог Фундаментальних принципів офіційної статистики ООН, Кодексу норм  європейської статистики, інших стандартів Європейського Союзу, Організації Обєднаних Націй і Міжнародного валютного фонду  та кращої зарубіжної практики. Ця Політика призначена для використання  органами державної статистики.

Статистична інформація виробляється відповідно до  плану державних статистичних спостережень і має задовольняти поточні та потенційні потреби користувачів і відповідати основним стандартам виробництва статистичної продукції: бути точною та надійною, своєчасною та пунктуальною, послідов-ною та порівнянною, зрозумілою та доступною для широких кіл користувачів.

Статистична інформація поширюється з дотриманням вимог конфіден-ційності, визначених чинним законодавством.

Усі користувачі мають рівний і одночасний доступ до статистичної ін.-формації.

Для поширення статистичної інформації використовуються сучасні ін.-формаційні та комунікаційні технології. Сайти Держстату та його територіаль-них органів є основним засобом для першого оприлюднення статистичних да-них. Водночас для зручності користувачів також можуть викладатися друкова-ні видання.

 На сайті Головного управління статистики у Луганській області в роз-ділі «Діяльність служби» можна знайти календар оприлюднення інформації на поточний рік в розрізі найменувань статистичного продукту за результатами державного статистичного спостереження та  термінів оприлюднення.

 В розділі «Діяльність Головного управління» можна знайти інформа-цію про умови надання статистичної інформації та консультації фахівців. На сайті Головного управління статистики  у Луганській області існує розділ «До-ступ до публічної інформації», де єсть можливість ознайомитися з законодав-чими та нормативно-правовими актами доступу до публічної інформації, інфо-рмацією про систему обліку, видами інформації, яку зберігає Головне управлін-ня статистики, а також порядком складання, подання та розгляду запитів на пуб

лічну інформацію і звісно ж форма запиту на отримання публічної інформації.   

Статистична інформація, яка виробляється відповідно до плану державних статистичних спостережень, є відкритою для широкої громадсько-

сті. Вона оприлюднюється на сайтах Держстату та його територіальних органів і надається користувачам безкоштовно, крім випадків, передбачених чинним законодавством.

Підготовка статистичної інформації, що не передбачена планом державних статистичних спостережень, здійснюється на платній основі та умови надання такої інформації.  

             Статистична інформація оприлюднюється відповідно до затверджених і відкритих для загального доступу планів, які містять дату та/або час її оприлюднення. Про будь-яке відхилення від плану користувачам повідомляється заздалегідь із відповідним поясненням щодо затримки та оголошення нової дати та/або часу оприлюднення даних.

          Помилки, виявлені в оприлюдненій інформації, виправляються якнайшвидше. Користувачів інформують про внесення змін.

           Метадані щодо статистичних показників, методів,  процедур їх виробництва,у т.ч. про використання адміністративних даних, і якості статистичної інформації, а також статистична методологія доступні широкій громадськості. Про важливі зміни в методології повідомляється заздалегідь.  

           Для постійного вдосконалення системи виробництва статистичних продуктів і послуг та поширення статистичних даних якість і доступність статистичної інформації систематично контролюються шляхом проведення опитувань громадської думки.

            У разі використання даних органів державної статистики посилання на джерело є обов’язковим.

   Для запобігання неправильного використання статистичних даних органи державної статистики можуть проводити заходи, спрямовані на підвищення статистичної грамотності користувачів.

              Політика з якості в органах державної статистики визначає основні засади, яких мають дотримуватися органи державної статистики для забезпечення належного рівня якості статистичної інформації відповідно до потреб суспільства.           

Відділ статистики у Біловодському районі

92801 смт. Біловодськ вул. Центральна буд.103


НАПИСАТИ ВІДПОВІДЬ

Please enter your comment!
Please enter your name here